Privacyverklaring Blue Side V.O.F.

In deze verklaring beschrijven we hoe Blue Side jouw privacy waarborgt. Mocht je vragen hebben over deze verklaring, dan kun je contact opnemen via [email protected] of 030-227 1420.

Datum van laatste aanpassing: 31-07-2018.

Algemene informatie

Verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Welke gegevens we van je verwerken, is afhankelijk van je relatie tot Blue Side. Dit kunnen zijn:

 • Naam en contactgegevens, indien je ons contacteert, vraagt contact op te nemen of klant van ons bent.
 • Adresgegevens van jou of je bedrijf, indien je klant van ons bent.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De doeleinden van het verwerken van bovenstaande gegevens hangen wederom af van je relatie tot Blue Side.

 • Als klant van Blue Side zijn je gegevens essentieel voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben afgesloten.
 • Als relatie van Blue Side stem je in met het verwerken van je gegevens, zodra je ons vraagt contact op te nemen. Dat kan zijn doordat je ons via telefoon of e-mail contacteert, mondeling vraagt een bericht te sturen, ons voorziet van je visitekaartje, etc. In onze schriftelijke communicatie met je verwijzen we altijd naar deze verklaring, om je op onze plichten en je rechten te wijzen.
 • In sommige gevallen gebruiken we je gegevens als klant voor marketingdoeleinden in het verlengde van de overeenkomst die we met je hebben.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeengekomen dienst of wanneer je jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt voor het verstrekken van deze gegevens aan deze partij(en). In onze website zijn social media deelbuttons opgenomen. Zodra je daar op klikt en inlogt op het betreffende medium, stel je ze in staat jouw activiteit te volgen. Op die manier verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Ben je daar bewust van, op het moment dat je hier gebruik van maakt.

Duur van de opslag

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde dienst(en) aan je te leveren. Als de dienst of informatie is geleverd, inclusief eventuele nazorg, en er geen uitzicht is op het afnemen van andere diensten of informatie, worden je persoonsgegevens gewist. Tenzij er een wettelijke plicht is deze langer te bewaren (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Uitzondering hierop is de bewaring van de e-mailcommunicatie met je op onze servers. Dit doen we ter registratie van de gesprekshistorie. Onderdeel daarvan is per definitie je e-mailadres. We gebruiken dat adres echter alleen voor doeleinden waartoe jij ons toestemming verleent.

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om jouw door ons opgeslagen of verwerkte persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen of te laten wissen. Je kunt ons daarvoor een verzoek sturen via de eerdergenoemde contactgegevens. Dat mag uiteraard ook mondeling. Daarnaast kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze verklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring wijzigt. Dat zal soms noodzakelijk zijn door aangepaste wetgeving of door aangepast gebruik van data of diensten van onze kant. Hoewel we niet verwachten dat je bij iedere wijziging deze verklaring opnieuw zult raadplegen, kunnen de daarin gewijzigde punten wel op je van toepassing zijn. Het is dan ook je eigen verantwoordelijkheid om dat in de gaten te houden. Als wijzigingen tot gevolg hebben dat de grond waarop we je persoonsgegevens eerder verwerkt en opgeslagen hebben komt te vervallen, zullen we je daarover informeren.

Overige informatie

Ontvangers van persoonsgegevens

Blue Side maakt gebruik van verschillende SaaS-oplossingen (Software as a Service), ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Afhankelijk van je relatie tot Blue Side, kan het zijn dat je persoonsgegevens (tijdelijk) bij een van deze dienstverleners worden opgeslagen. We maken gebruik van de volgende diensten:

Een aantal van deze diensten heeft (een deel van) haar servers buiten Nederland staan, en het kan dus voorkomen dat je persoonsgegevens ook (tijdelijk) buiten Nederland worden opgeslagen.

Intrekken toestemming

In sommige gevallen heb je ons toestemming verleend om je persoonsgegevens te verwerken of op te slaan. Je hebt echter te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken. Dat kan uiteraard gevolgen hebben voor de mate waarin we je van dienst kunnen zijn.

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Onderdeel van die maatregelen zijn:

 • Het gebruik van unieke wachtwoorden voor al onze producten en diensten. Deze worden beheerd doormiddel van Passwordmanagers met tevens een uniek wachtwoord en waar mogelijk two-factor authentication.
 • Onze computers, laptops en telefoons die toegang hebben tot persoonsgegevens, dan wel de diensten die ze huisvesten, zijn beveiligd met een uniek wachtwoord, PIN-code, patroonvergrendeling en/of vingerafdrukscanner.

Cookies

Het is ons streven om onze website zoveel mogelijk vrij te houden van cookies die je privacy in het geding brengen. Onze website maakt gebruik van functionele cookies, waardoor de website goed kan functioneren. Daarmee worden geen persoonsgegevens verzameld. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies van Google (Google Analytics), om het gebruik van onze website te analyseren en optimaliseren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Wij maken geen gebruik van cookies met marketingdoeleinden.


 • Adres

  Vermeerstraat 6
  6521 LW Nijmegen